انجمن زبان انگلیسی آوا http://aels.mihanblog.com 2020-08-07T00:56:37+01:00 text/html 2011-06-18T10:56:05+01:00 aels.mihanblog.com پویان پوروزیری thank goodness http://aels.mihanblog.com/post/121 <div align="left"><font size="2">خداراشكر كه تمام شب صدای خرخر شوهرم را می شنوم . این یعنی او زنده و سالم در كنار   من خوابیده است.                                                                                                    <br><br>I am thankful for the husband who snoser all night, because that means he is healthy and alive at home asleep with me<br><br>____________ _________ _________ _________ _<br>خدا را شكر كه دختر نوجوانم همیشه از شستن ظرفها شاكی است.این یعنی او در خانه است و در خیابانها پرسه نمی زند.                                                                                       <br><br>I am thankful for my teenage daughter who is complaining about doing dishes, because that means she is at home not on the street<br>____________ _________ _________ _________ _<br>خدا را شكر كه مالیات می پردازم این یعنی شغل و در آمدی دارم و بیكار نیستم.                   <br><br>I am thankful for the taxes that I pay , because it means that I am employed <br>____________ _________ _________ _________ _<br>خدا را شكر كه لباسهایم كمی برایم تنگ شده اند . این یعنی غذای كافی برای خوردن دارم.    <br><br>I am thankful for the clothes that a fit a little too snag , because it means I have enough to eat <br>____________ _________ _________ _________ _<br>خدا را شكر كه در پایان روز از خستگی از پا می افتم.این یعنی توان سخت كار كردن را دارم.    <br><br>I am thankful for weariness and aching muscles at the end of the day, because it means I have been capable of working hard <br>____________ _________ _________ _________ _<br>خدا را شكر كه باید زمین را بشویم و پنجره ها را تمیز كنم.این یعنی من خانه ای دارم.            <br><br>I am thankful for a floor that needs mopping and windows that need cleaning , because it means I have a home <br>____________ _________ _________ _________ _<br>خدا را شكر كه در جائی دور جای پارك پیدا كردم.این یعنی هم توان راه رفتن دارم و هم اتومبیلی برای سوار شدن.                                                                                                        <br><br>I am thankful for the parking spot I find at the farend of the parking lot, because it means I am capable of walking and that I have been blessed with transportation<br>____________ _________ _________ _________ _<br>خدا را شكر كه سرو صدای همسایه ها را می شنوم. این یعنی من توانائی شنیدن دارم.         <br><br>I am thankful for the noise I have to bear from neighbors , because it means that I can hear<br>____________ _________ _________ _________ _<br>خدا را شكر كه این همه شستنی و اتو كردنی دارم. این یعنی من لباس برای پوشیدن دارم.       <br><br>I am thankful for the pile of laundry and ironing, because it means I have clothes to wear <br>____________ _________ _________ _________ _<br>خدا را شكر كه هر روز صبح باید با زنگ ساعت بیدار شوم. این یعنی من هنوز زنده ام.            <br><br>I am thankful for the alarm that goes off in the early morning house, because it means that I am alive <br>____________ _________ _________ _________ _<br>خدا را شكر كه گاهی اوقات بیمار می شوم . این یعنی بیاد آورم كه اغلب اوقات سالم هستم.  <br><br>I am thankful for being sick once in a while , because it reminds me that I am healthy most of the time <br>____________ _________ _________ _________ _<br>خدا را شكر كه خرید هدایای سال نو جیبم را خالی می كند. این یعنی عزیزانی دارم كه می      توانم برایشان هدیه بخرم.                                                                                           <br><br>I am thankful for the becoming broke on shopping for new year , because it means I have beloved ones to buy gifts for them<br>____________ _________ _________ _________ _<br></font><font size="5"><font color="#66ff99">خداراشكر...خدارا شكر...خدارا شكر</font>                <br>        <font color="#ff99ff">   Thanks God...Thanks God..Thanks God</font></font><br> </div> text/html 2011-06-10T10:44:51+01:00 aels.mihanblog.com پویان پوروزیری idioms http://aels.mihanblog.com/post/120 <div align="right"><font size="3"><br><br> او آدم آب زیر کاهی است   .he is the man behind the curtain<br><br> در ناکجا آباد     in the middle of nowhere <br><br> او پرت و پلا میگفت         she was delirious     <br><br>خیلی گرسنه هستم         I could eat a horse<br><br> گله ای ندارم         no offence<br><br> از آن توصیه متشکرم  thanks for the input<br><br>چانه بی چانه       don't bargain<br><br> او خیلی فضول است      .she is a rubber neck <br><br>فی البداهه در آستین داشتن off the cuff<br><br>هر چی دیدی از چشم خودت دیدی        !do it or else<br><br>چشمم آب نمیخورد.   I have my doubts<br><br>حالش را ندارم   I don't feel like it <br><br>دقیقه نود. آخرین لحظه eleventh hour  <br><br>یک مشت دروغ   a pack of lies  </font><br><br><br><br> </div> text/html 2011-06-02T10:33:37+01:00 aels.mihanblog.com پویان پوروزیری واژه شناسی: MORPHOLOGY http://aels.mihanblog.com/post/119 <div align="right"><font size="3"><strong><font color="#33ffff">واژه چیست؟</font></strong></font><font size="2"><br><br>مفهوم واژه و ارایه تعریفی کارآمد از آن کار ساده‌ای نیست و دشواری این کار از تحلیل ساده‌ترین داده‌های زبانی آشکار می‌شود، هرچند اهل زبان به طور شمی مفهوم واژه را می‌شناسند و از این واحد ساختاری در تولید جمله‌ها (نحو) استفاده می‌کنند.<br><br>اصطلاح واژه را می‌توان در دو مفهوم به کار برد: یک مفهوم آن صورت انتزاعی و ذهنی است که در نظام درونی زبان قرار دارد، و مفهوم دیگر آن به کاربردهای مختلف بر اساس ضرورت‌های نحوی باز می‌گردد که از آن با عنوان صورت‌واژه word-form یاد می‌شود. مجموعه واژه‌های ذهنی را در مطالعات زبان‌شناختی نوین، واژگان lexicon می‌نامند و به هریک از آن‌ها تکواژ قاموسی lexeme می‌گویند.<br><br>واژگان lexicon صرفاً فهرست واژه‌های زبان نیست بلکه اطلاعاتی را نیز از نظرگاه‌های گوناگون در مورد واژه‌ها در بر می‌گیرد که عبارت‌اند از:<br><br>1. <strong><font color="#66ff99">از نظر آوایی]/واجی</font></strong>[: واژه یک ساخت آوایی است که از یک یا چند هجا تشکیل شده، دارای یک تکیه است و در آغاز و پایان آن یک درنگ juncture وجود دارد، یعنی می‌توان در آغاز و پایان آن سکوت کرد. آواشناسی و واج‌شناسی ... ساختار و الگوی نظام‌مند صداها در زبان انسانی را مطالعه می‌کنند. اطلاعات واجی نشان‌دهنده‌ی چگونگی تلفظ واقعی واژه در گفتار است.<br><br>2. <strong><font color="#66ff99">از نظر نحوی:</font></strong> که در آن ساختار درونی جملات و روابط میان اجزای درونی آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای نمونه در زبان فارسی فارسی‌زبانان می‌دانند پس از حرف اضافه "به" گروه اسمی قرار می‌گیرد.<br><br>3. <strong><font color="#66ff99">از نظر معنایی:</font></strong> عبارت است از یک واحد معنایی که بر یک یا چند مفهوم دلالت دارد. معناشناسی ... ماهیت معنایی واژگان منفرد و معنای واژگان گردآمده در گروه‌ها و جملات را بررسی می‌کند. برای نمونه واژه برادر هم در معنای نسبی و در معنای عام معنوی، یا واژه میش که معنای مؤنثی از آن متبادر می‌شود و قوچ معنای مذکری.<br><br>4. <strong><font color="#66ff99">از نظر املایی:</font></strong> عبارت از وحدت املایی است، به این معنی که در نوشته معمولاً فاصله‌ای در دو طرف آن رعایت می‌شود.<br><br>5. <strong><font color="#66ff99">از نظر کاربرد شناختی:</font></strong> که در آن استفاده از واژگان (گروه‌ها و جملات) در بافت بالفعل کلام بررسی می‌شود. برای نمونه واژه داداش که علاوه بر کاربرد نسبی آن در عبارتی همچون "برو، داداش!" کاربردی عتاب‌آمیز دارد.<br><br>6. <strong><font color="#66ff99">از نظر ساخت صرفی:</font></strong> که موضوع اصلی بحث این نوشته است، تمامی اطلاعات مربوط به ساخت و سازه‌های تشکیل‌دهنده‌ی واژه‌ی غیربسیط را در بر می‌گیرد. برای نمونه واژه دانشگاه /dânešgâh/ از سازه‌های /dân/، /eš/ و /gâh/ تشکیل شده است. به هریک از این سازه‌های تشکیل‌دهنده واژه‌ی غیربسیط تکواژ morpheme می‌گویند. به عبارت دیگر تکواژ کوچک‌ترین سازه‌ی معنادار یا نقش‌دار واژه است.<br><br> <br><br><strong><font color="#ffff66">واژه‌شناسی (یا ساخت‌واژه/صرف/morphology) چیست؟</font></strong><br><br>واژه‌شناسی مطالعه‌ی ساختار درونی واژگان است، و از آن‌جا که این مطالعه در دو سطح ساختار آوایی درونی phonological structure و معنای واژه‌ها صورت می‌گیرد، می‌توانیم بگوییم واژه‌شناسی مطالعه‌ی تغییر همگام نظامند واژه‌ها از نظر صورت و معنا است. برای مثال در گروه‌واژه‌های مردها، دردها، زردها علاوه بر تمایز آوایی‌ای که میان این واژه‌ها با واژه‌هایی همچون کردها، چترها و ... می‌بینیم، شاهد آن هستیم که آوای /hâ/ جزء مشترک این واژه‌ها دال بر یک مؤلفه‌ی معنایی است و به تعدد در همان دسته از موجودات اشاره دارد. به واژه‌هایی مانند مردها، دردها واژه‌های مشتق complex words می‌گویند.<br><br>از این رو، این مطالعه و تحلیل نوعاً شامل شناسایی و تشخیص اجزای واژه‌ها، یا، به بیانی فنی‌تر، سازه‌های واژگان constituents of words)) است. از این رو تحلیل ساخت‌واژی در وهله‌ی اول شامل شکستن واژه‌ها و رسیدن به اجزای آن و کشف قواعد حاکم بر باهمایی co-occurrence این اجزاء است. همان طور که پیش‌تر گفتیم، به کوچک‌ترین سازه‌های معنادار یا نقش‌دار واژه‌ها تکواژ morpheme می‌گویند. از این رو می‌توانیم بگوییم واژه‌شناسی مطالعه‌ی ترکیب تکواژها برای تولید واژه‌ها است.<br><br> <br><br></font><strong><font size="3"><font color="#ff99ff">انواع تکواژ:</font></font></strong><br> </div><div align="right"><font size="2"><br></font></div><div align="right"><font size="2">لطفا روی " ادامه مطلب " كلیك كنید!!<br></font></div> text/html 2011-05-29T10:27:36+01:00 aels.mihanblog.com پویان پوروزیری A Nice English Article in Linguistics http://aels.mihanblog.com/post/118 <div align="left"><font size="2">Not everyone says "um", "er" or "ah" when they hesitate while speaking. It depends upon the language.<br><br>For example, speakers of Mandarin Chinese often say"zhege" which roughly translates as “this”. In English we say "um", "er", "ah", or other vocalisations for reasons that linguists are not entirely sure about. "Um", "er", and “ah” contain what linguists call "neutral vowel sounds" making them among the easiest sounds to make.<br><br>It may be that they can be said without a great deal of thought too. So that may be part of the answer. "Um", "er", and "ah" are what linguists call "fillers". "Fillers" help conversations continue smoothly.<br><br>Although we may not consciously realise it, in a two-person conversation, people speak by taking turns. When someone thinks it is their turn to talk, they do. Otherwise, they listen. A two-person conversation becomes like a tennis match. Inevitably there are short periods of silence as people pause to let the other person take over the speaking. But sometimes a speaker doesn’t want to give up their turn and instead wants a little extra time to think about what they’re going to say next. They use a “filler” to signal this.<br><br>When a listener hears the “filler”, they continue listening rather than start talking. “Um”, “er”, and “ah” are examples of phonemes. In linguistics, phonemes are the smallest meaningless speech sounds humans make. The smallest meaningful speech sounds humans make are called “morphemes”. Everything we humans say is either meaningless or meaningful. A lot of people never learn the difference</font><br> </div><div align="left"><font size="2"><br></font></div><div align="right"><font size="2">منبع: وبلاگ linguist87.blogfa.com<br></font></div> text/html 2011-03-15T07:25:12+01:00 aels.mihanblog.com پویان پوروزیری " خوش به حال غنچه های نیمه باز " از فریدون مشیری http://aels.mihanblog.com/post/75 <div align="right"> <p class="MsoNormal" align="center"><O:P><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></O:P></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بوی باران بوی سبزه بوی خاک</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">شاخه های شسته باران خورده پاک</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">آسمان آبی و ابر سپید</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">برگهای سبز بید</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">عطر نرگس رقص باد</font></font></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">نغمه </font></font></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">شوق پرستو های شاد</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خلوت گرم کبوترهای مست</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">نرم نرمک می رسد اینک بهار</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خوش به حال روزگار</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خوش به حال چشمه ها و دشت ها</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خوش به حال دانه ها و سبزه ها</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خوش به حال غنچه های نیمه باز</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خوش به حال جام لبریز از شراب</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خوش به حال آفتاب</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ای دل من گرچه در این روزگار</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جامه رنگین نمی پوشی به کام</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">باده رنگین نمی نوشی ز جام</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">نقل و سبزه در میان سفره نیست</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جامت از آن می که می باید تهی است</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">گر نکویی شیشه غم را به سنگ</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هفت رنگش میشود هفتاد رنگ</font></font></span></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><O:P><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></O:P></p> <div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> <p class="MsoNormal" align="center"><O:P><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></O:P></p> <div align="center"><font size="2"><font face="courier new,courier,monospace"></font></font></div></div> text/html 2011-03-04T21:01:01+01:00 aels.mihanblog.com سجاد سالمی تحلیل معنایی از دید نایدا http://aels.mihanblog.com/post/117 <P dir=rtl>در نمودار نایدا از متن مبدا به سمت متن مقصد سه مرحله قابل تشخیص است. تحلیل، انتقال و بازسازی در زبان مقصد.<BR>نایدا تحلیل را به دو نوع دستوری و معنایی طبقه بندی می كند و تحلیل معنایی را نیز به دو نو ع ارجاعی و تلویحی تقسیم میكند.<BR>لفظ ارجاعی (referential)در زبان شناسی دو معنا به كار میرود:<BR>الف) زبان نقش ارجاعی دارد. یعنی با زبان پیرامون خودمان و هرآنچه در آنست ارجاع میدهیم و به تعبیری از زبان برای ارجاع به واقعیتهای بیرون از خودمان استفاده میكنیم.<BR>ب) معنای دیگر این كلمه در نظریه نایدا همان ارجاعی است. اما ارجاع معنای هر كلمه به اجزایی كه در درون جمله وجود دارد. مثلا در جمله: he is a minister. ممكن است minister را وزیر ترجمه كنیم كه معنای رایج آن است اما در جمله he is a minister in the catholic church.&nbsp; ما این كلمه را كشیش ترجمه میكنیم.<BR>نایدا تكنیكی مطرح میكند تحت عنوان "معنا با توجه به مولفه های معنایی". در اینجا فرض بر اینست كه هر كلمه ای واجد یك سری مولفه های معنایی است. مثلا در واژه run مولفه هایی همچون حركت، حركت پاها، سرعت، یك پا روی زمین و پای دیگر روی هوا و ... را تداعی میكند و معنای آن "دویدن" است.<BR>باید توجه داشت در حین معادل گزینی در ترجمه به خاطر تفاوت زبانها به ندرت پیش میآید كه مولفه های معنایی یك كلمه در زبان مقصد نظیر به نظیر با تمامی مولفه های معنایی واژه مورد نظر در زبان مبدا یكی باشد. مگر اینكه با یك زبان استاندارد یا با زبان اصطلاحات علمی مواجه باشیم مثل رادیولوژی، سیاتیك و ... كه كلمات تك معنایی هستند و مولفه های معنایی مشخصی دارند و در زبان مقصد معادلی دارند كه تناظر یك به یك با زبان مبدا دارد. برای مثال در جمله های He runs.و The hours runs. كلمه run به معنای رایج آن یعنی "دویدن" به كار رفته است ولی در جمله The tap runs. كلمه run فقط در مولفه حركت با runبه معنای دویدن مطابقت دارد. در ترجمه این جمله میگوییم: " شیر آب چكه میكند یا باز است." و یا در جمله He runs the risk. همین كلمه به معنای انجام دادن و در عبارت تركیبی، به معنای "به جان خریدن خطر" آمده است. پس مولفه های معنایی آن با موارد قبلی كاملا متفاوت میشود.<BR>یك ایراد كلی كه به این روش نایدا وارد است اینست كه همه كلمات علاوه بر مولفه های زبان شناختی مولفه های دیگری نیز دارند كه هیچ وقت فهرست نمیشوند اما در واقع در معنا زایی و معنا آوری برای كلمه نقش دارند. یكی از این موارد مولفه های فرهنگی است. به این معنا كه هر كلمه ای در بافت فرهنگی است كه معنی پیدا میكند. مثلا در ترجمه انگلیسی جمله: "من امروز صبح نان و پنیر خوردم." اگر مترجم بخواهد از نظر نقشی ترجمه كند باید بداند كه انگلیسی زبانها مثلا صبحها معمولا نان و كره میخورند و بنا به سنت جامعهشان bread and butterمیگویند. حالا آیا مترجم مجاز است كه به این وعده غذایی ساده صبحانه كه در دسترس همه است و فضای فرهنگی گوینده را یادآور میشود بگوید: bread and cheese ؟ پس باید در ترجمه به بار فرهنگی توجه كرد.<BR>منتقدین نایدا با طرح این ایراد نظر او را رد میكنند. از طرف دیگر آگاهانه یا ناآگاهانه&nbsp; حین ترجمه كار تحلیل مولفه های معنایی در ذهن انجام میشود.<BR>در ترجمه از یك زبان به یك زبان دیگر مولفه های معنایی را مترجم تعیین نمی كند و این كار با استفاده از فرهنگ های لغت یك زبانه (قطعا به زبان مبدا) صورت میگیرد.مترجم به كمك فرهنگ لغت یك زبانه حوزه معنایی واژه و ویژگیهای آن را پیدا میكند. سپس دنبال معادل آن در زبان مقصد میرود.</P> text/html 2011-03-02T19:36:29+01:00 aels.mihanblog.com سجاد سالمی معادل اصطلاحات مطالعات ترجمه http://aels.mihanblog.com/post/116 <TABLE dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=485> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top width=261>این اصطلاح را هولمز (۱۹۸۸ج،۱۹۸۸د) بر اساس مفهوم فرازبان بارت (۱۹۶۴) برساخته است.</TD> <TD vAlign=top width=93>فرا شعر</TD> <TD vAlign=top width=96>Metapoem</TD> <TD vAlign=top width=34>&nbsp; <P></P> <P>۲۲۲</P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=261>این اصطلاح را پوپوویچ (۱۹۷۶،۱۹۷۶) برای توصیف متنی به کار برده است که هنگام خلق شدن، متنی دیگر با پیش متنی (PROTOTEXT) را نقطۀ آغاز یا الگوی خویش قرار می&shy;دهد.</TD> <TD vAlign=top width=93>فرا متن</TD> <TD vAlign=top width=96>Metatext</TD> <TD vAlign=top width=34>&nbsp; <P></P> <P>۲۲۳</P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=261>یکی از هفت راهبرد ترجمۀ شعر در طبقه&shy;بندی لفور (۱۹۷۵)</TD> <TD vAlign=top width=93>ترجمۀ وزن&shy;دار</TD> <TD vAlign=top width=96>&nbsp;TranslationMetrical</TD> <TD vAlign=top width=34>&nbsp; <P></P> <P>۲۲۴</P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=261>درتقسیم&shy;بندی هولمز (۱۹۸۸د) یکی از چهار راهبردی است که در ترجمۀ صورت&shy;های منظوم به کار می&shy;رود و صورت متن اصلی را در متن مقصد حفظ می&shy;کند.</TD> <TD vAlign=top width=93>صورت تقلیدی</TD> <TD vAlign=top width=96>Mimetic Form</TD> <TD vAlign=top width=34>&nbsp; <P></P> <P>۲۲۵</P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=261>این اصطلاح را لوی (۱۹۶۷) درخلال بحثی دربارۀ&nbsp; “بعد کاربردی”&nbsp;&nbsp; ترجمه به کار برده است.</TD> <TD vAlign=top width=93>اصل کمینه بیشینه&nbsp;</TD> <TD vAlign=top width=96>Minimax Principle</TD> <TD vAlign=top width=34>&nbsp; <P></P> <P>۲۲۶</P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=261>در مدلی که فن لوون-زوآرت (۱۹۹۰،۱۹۸۹) برای مقایسۀ اثر ادبی با ترجمۀ آن ارائه کرده، تعدیل یکی از سه نوع تبدیلی است که ممکن است طی فرایند ترجمه، در بن&shy;های ترجمۀ زبان مبدأ و زبان مقصد به وقوع بپیوندد.</TD> <TD vAlign=top width=93>تعدیل</TD> <TD vAlign=top width=96>Modification</TD> <TD vAlign=top width=34>&nbsp; <P></P> <P>۲۲۷</P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=261>&nbsp; <P></P> <P>این اصطلاح را وینی و داربلنه (۱۹۵۸،۱۹۵۸،۱۹۹۵) برای یکی ازهفت شیوۀ ترجمه&shy;ای خویش به کار برده اند.</P></TD> <TD vAlign=top width=93>مدولاسیون</TD> <TD vAlign=top width=96>Modulation</TD> <TD vAlign=top width=34>&nbsp; <P></P> <P>۲۲۸</P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=261>بنا به تعریف بیکر (۱۹۹۵)”مجموعه&shy;ای ازدو یا چند پیکرۀ یک زبانه در زبان&shy;های مختلف است که براساس ملاک&shy;های مشابهی طراحی و گردآوری شده اند”.</TD> <TD vAlign=top width=93>پیکره&shy;های چندزبانه</TD> <TD vAlign=top width=96>Multilingual Corpora</TD> <TD vAlign=top width=34>&nbsp; <P></P> <P>۲۲۹</P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=261>اصطلاحی از رایسبرای یک نوع فرعی متن که مکمل انواع اصلی متن دررده&shy;شناسی اوست.</TD> <TD vAlign=top width=93>متون چند رسانه ای&nbsp; پیشتر متون شنیداری ـ رسانه&shy;ای</TD> <TD vAlign=top width=96>Multi-medial Text</TD> <TD vAlign=top width=34>&nbsp; <P></P> <P>۲۳۰</P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=261>این اصطلاح را وژلن چنین تعریف کرده است:”مجموعه رویه&shy;هایی برای نمایش صریح مراحل کار هنگام بازگو کردن گفته&shy;ای از یک زبان در زبان دیگر”</TD> <TD vAlign=top width=93>ترجمۀ چندمرحله&shy;ای</TD> <TD vAlign=top width=96>Multi-Stage Translation</TD> <TD vAlign=top width=34>&nbsp; <P></P> <P>۲۳۱</P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=261>این اصطلاح را فن لوون –زوارت (۱۹۹۰،۱۹۸۹) برای اشاره به سومین مقولۀ تبدیل که ممکن است دربن&shy;های ترجمۀ متن مبدأ و متن مقصد روی دهد، به کار برده است.</TD> <TD vAlign=top width=93>جهش</TD> <TD vAlign=top width=96>Mutation</TD> <TD vAlign=top width=34>&nbsp; <P></P> <P>۲۳۲</P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=261>بیانیه&shy;ای است که یونسکو در۲۲ نوامبر سال ۱۹۷۶ تصویب کرد وعنوان کامل آن “توصیه&shy;نامۀ حمایت قانونی از مترجمان و ترجمه&shy;ها و شیوه&shy;های کارآمد بهبود بخشیدن به وضعیت مترجمان” است.</TD> <TD vAlign=top width=93>بیانیۀ نایروبی (توصیه&shy;نامۀ نایروبی)</TD> <TD vAlign=top width=96>Nairobi Declaration</TD> <TD vAlign=top width=34>233</TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=261>اصطلاحی برای اشاره به میزان وضوح و روانی ترجمه در زبان مقصد.</TD> <TD vAlign=top width=93>طبیعی بودن</TD> <TD vAlign=top width=96>Naturalness</TD> <TD vAlign=top width=34>&nbsp; <P></P> <P>۲۳۴</P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=261>بنا به تعریف پوپوویچ، یک راه حل ترجمه&shy;ای نادرست (یا ترجمۀ غلط) است که در نتیجۀ برداشت غلط مترجم به وجود می آید.</TD> <TD vAlign=top width=93>تبدیل منفی</TD> <TD vAlign=top width=96>Negative Shift</TD> <TD vAlign=top width=34>&nbsp; <P></P> <P>۲۳۵</P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=261>گروهی از ترجمه&shy;پژوهان اسلوواک که ابتدا در دانشکدۀ علوم تربیتی نیترا در چکسلواکی سابق مستقر بوده اند.</TD> <TD vAlign=top width=93>مکتب نیترا</TD> <TD vAlign=top width=96>Nitra School</TD> <TD vAlign=top width=34>&nbsp; <P></P> <P>۲۳۶</P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=261>طبق نظر توری (۱۹۹۵) راهکاری است که در تعبیر توصیفی ترجمه کاربرد دارد.</TD> <TD vAlign=top width=93>اصل “عدم باقیمانده”</TD> <TD vAlign=top width=96>“No leftover” Principle</TD> <TD vAlign=top width=34>&nbsp; <P></P> <P>۲۳۷</P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=261>اصطلاحی که در مباحث مربوط به پدیده&shy;های ترجمه&shy;ای فراوان با آن مواجه می شویم.</TD> <TD vAlign=top width=93>هنجارها</TD> <TD vAlign=top width=96>Norms</TD> <TD vAlign=top width=34>&nbsp; <P></P> <P>۲۳۸</P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=261>این&nbsp; اصطلاح را نایدا (۱۹۶۷) برای توصیف آن دسته از مشخصه&shy;های زبان مقصد به کار برده است که مترجم ناگزیر باید هنگام ترجمه از زبانی&nbsp; دیگر از آنها استفاده کنند.</TD> <TD vAlign=top width=93>معادل&shy;های اجباری</TD> <TD vAlign=top width=96>Obligatory Equivalents</TD> <TD vAlign=top width=34>&nbsp; <P></P> <P>۲۳۹</P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=261>طبق نظر وینی و داربلنه، این&nbsp; اصطلاح به انواعی از رویه&shy;های ترجمه&shy;ای اطلاق می&shy;شود که با استفاده از آنها می&shy;توان به موقعیت&shy;هایی پرداخت که به دلیل وجود تفاوت&shy;های ساختاری یا مفهومی بین متن&shy;های مبدا و مقصد، نمی&shy;توان بعضی از تاثیرات سبکی را بدون بر هم زدن آرایش نحوی یا واژگانی متن به نحوی قابل قبول برگرداند.</TD> <TD vAlign=top width=93>ترجمۀ ناموازی</TD> <TD vAlign=top width=96>Oblique Translation</TD> <TD vAlign=top width=34>&nbsp; <P></P> <P>۲۴۰</P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=261>این اصطلاح را پیم (۱۹۹۲ ب) برای توصیف خواننده (یا شنونده) ای به کار برده است که می&shy;تواند پیام متن را بفهمد، هر چند که این پیام صریحاً وی را مخاطب خود قرار نداده است.</TD> <TD vAlign=top width=93>گیرندۀ مشاهده&shy;گر</TD> <TD vAlign=top width=96>&nbsp; <P></P> <P>Observational Receiver</P></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2011-02-15T01:12:43+01:00 aels.mihanblog.com پویان پوروزیری سهراب سپهری ( به سراغ من اگر می آیید ) http://aels.mihanblog.com/post/96 <DIV align=right><FONT size=2><BR></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT size=2></FONT><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload1.imgdl.ir/images/415_.jpg"><FONT size=2><BR></FONT></DIV> <DIV align=right><FONT size=2><BR></FONT></DIV> <DIV align=right><FONT size=2><BR></FONT></DIV> <DIV align=right><FONT size=2>به سراغ من اگر می آیید، <BR><BR><BR>پشت هیچستانم .<BR><BR><BR>پشت هیچستان جایی است.<BR><BR><BR>پشت هیچستان رگ های هوا ،<BR><BR><BR>پر قاصد ها ییست که خبر می آرند،<BR><BR><BR>از گل واشده ی دورترین بوته ی خاک .<BR><BR><BR>روی شنها هم نقشهای سم اسبان سواران ظریفی است<BR><BR><BR>که صبح،به سر تپهی معراج شقایق رفتم<BR><BR><BR><BR>پشت هیچستان ، چتر خواهش باز است: <BR><BR><BR>تا نسیم عطشی در بن برگی بدود،<BR><BR><BR>زنگ باران به صدا می آید.<BR><BR><BR>آدم اینجا تنهاست<BR><BR><BR>و در این تنهایی، سایه ی نارونی تا ابدیت جاریست .<BR><BR><BR>به سراغ من اگر می آیید،<BR><BR><BR>نرم و آهسته بیایید <BR><BR><BR>مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من.</FONT><BR></DIV> text/html 2011-02-09T02:55:22+01:00 aels.mihanblog.com پویان پوروزیری " روح چمن " از فریدون مشیری http://aels.mihanblog.com/post/84 <DIV align=center> <P class=MsoNormal><O:P><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT></FONT></O:P></P><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT></FONT> <P class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir=rtl lang=AR-SA><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>ای دوست چه پرسی تو که </FONT></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir=rtl lang=AR-SA><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>سهراب کجا رفت</FONT></FONT></SPAN></P><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT></FONT> <P class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir=rtl lang=AR-SA><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>سهراب سپهری شد و سر وقت خدا رفت</FONT></FONT></SPAN></P><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT></FONT> <P class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir=rtl lang=AR-SA><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>او نور سحر بود کزین دشت سفر کرد</FONT></FONT></SPAN></P><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT></FONT> <P class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir=rtl lang=AR-SA><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>او روح چمن بود که با باد صبا رفت</FONT></FONT></SPAN></P><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT></FONT> <P class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir=rtl lang=AR-SA><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>همراه فلق در افق تیره ی این شهر</FONT></FONT></SPAN></P><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT></FONT> <P class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir=rtl lang=AR-SA><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>تایید و به آنجا که قدر گفت و قضا </FONT></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir=rtl lang=AR-SA><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>رفت</FONT></FONT></SPAN></P><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT></FONT> <P class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir=rtl lang=AR-SA><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>ناگاه چو پروانه سبک خیز و سبکبال</FONT></FONT></SPAN></P><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT></FONT> <P class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir=rtl lang=AR-SA><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>پیدا شد و چرخی زد و گل گفت و هوا رفت</FONT></FONT></SPAN></P><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT></FONT> <P class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir=rtl lang=AR-SA><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>ای جامه شعرت نخ آواز قناری</FONT></FONT></SPAN></P><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT></FONT> <P class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" dir=rtl lang=AR-SA><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>رفتی تو و از باغ و چمن نور و نوا رفت</FONT></FONT></SPAN></P></DIV> text/html 2011-02-05T00:19:50+01:00 aels.mihanblog.com سجاد سالمی گفتمان و ترجمهa-B http://aels.mihanblog.com/post/115 <p style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2">زمزمه های مربوط به عدم تعلق متن به نویسنده از اواخر قرن نوزدهم آغاز شده بود. در این دوره بود که اینجا و آنجا گفته می شد که متن صرفا محصول گذشته و تجربه و محیط نویسنده</font><span style="mso-spacerun: yes"><font size="2">  </font></span><font size="2">نیست و معتقد بودند که این نوع نگاه به متن نگاهی ذهنی است. کم کم این برداشت شکل گرفت که نگاه عینی آن است که فقط متن و موارد موجود در آن قابل تحلیل است. متن ساختاری یکپارچه است که رمز آن می بایست کشف شود. کاشف خواننده بود و ابزار کشف معیارهای زیباشناختی خود او.</font><span style="mso-spacerun: yes"><font size="2"> </font></span><font size="2">پاگرفتن نهضت ادبی فرمالیستهای روس در اوایل قرن بیستم و تاثیری که کارهای یاکوبسن بر جای گذاشت سبب شد که متن هویتی انکارناپذیر بیابد. به تدریج برخی از زبانشناسان درباره ی تحلیل جمله به عنوان واحد زبان تردید کردند و معتقد به واحدهای بزرگتری شدند. هستی متن در حد یک نظام ارزشی تثبیت شد و گفته می شد که معنای هراثر به هیچ وجه آن نیست که نویسنده</font><span style="mso-spacerun: yes"><font size="2">  </font></span><font size="2">قصد کرده است. </font></span></p><font size="2"> </font><p style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2">هویت یافتن متن و تحلیل زبان در واحد های بزرگتر از جمله و، به عبارت دیگر، پیدایش زبان شناسی کلان</font><span style="mso-spacerun: yes"><font size="2">   </font></span><font size="2">ترجمه را از تاثیر خود دور نداشت. هنگامی که این نتیجه حاصل شد که واحد تحلیل چیزی بیش از جمله است، چگونه می شد به این اصل پایبند ماند که واحد ترجمه جمله است؟ مسیر تکوین گفتمانها وحاصل آنها یعنی متن در زبانها متفاوت بودواین امر به طور طبیعی مانع از این بود که متنی درست و دست نخورده از زبانی به زبان دیگر منتقل شود.</font><span style="mso-spacerun: yes"><font size="2"> </font></span><font size="2">نایدا و کتفورد و نیومارک وارد مبحث متن به معنای نوین آن نمی شوند و جرح و تعدیلات مورد نظرآنها بیشتر در چارچوب واژگان و جمله است. یکی از تفاوتهای تحلیلهای گفتمانی ترجمه با نظریه های قبل از آن شاید این باشدکه تحلیل های گفتمانی در جهت دستیابی به متن هموار آزادی بیشتری به مترجم می دهد. نگاه کل گرایانه به متن اصولا بینشی به مترجم می دهدکه در فرایند رفتن از جمله ای به جمله دیگر به دست نمی آِد. این نگاه ازمتن فراتر می رود و بافت رانیز دربرمی گیرد. بافت در اینجا چنان معنایی عمیق و گسترده دارد که</font><span style="mso-spacerun: yes"><font size="2">  </font></span><font size="2">حتی برخی در برشمردن ویژگیهای آن ،محلی را که مطلب در آن منتشرمی شود در زمره ی ویژگی متن می آورند. بااین معنی، چنانچه مقاله ای واحد در کیهان یا اطلاعات منتشر شود معنای آن با هم متفاوت خواهد بود.</font><span style="mso-spacerun: yes"><font size="2">  </font></span><font size="2">چنین برداشتی از متن مسلما وظیفه ی مترجم رامشکل تر خواهد کرد. ترجمه ی کلمه به کلمه یا جمله به جمله ی یک متن آسانتر ازترجمه ی آن به صورتی است که بتوانددر قالب متنی سازوار درفرهنگ و زبان گیرنده ظاهرشود. صورت اول ممکن است متن نشود هرچند ترجمه ی دقیق متن مبدا باشد. باگسترش یافتن زبان شناسی نو، مکتب لایپزیک شکوفا شد و ترجمه</font><span style="mso-spacerun: yes"><font size="2">  </font></span><font size="2">واژه به واژه جای خود را به مدل گشتاری داد. آلبرشت نوبرت واحد ترجمه را کل متن اعلام کردو مدلی ارائه داد</font><span style="mso-spacerun: yes"><font size="2">  </font></span><font size="2">که به «مدل سر-ته»(</font></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"><font size="2">(Top-down model</font></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2"> معروف است. در این مدل مترجم ابتدا کل متن را بررسی می کند و آنگاه برمی گردد و واحد متناسب با آن را برای ترجمه برمیگزیند. </font></span></p><font size="2"> </font><p style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" dir="ltr"><o:p><font size="2"> </font></o:p></span></p> text/html 2011-02-02T23:15:19+01:00 aels.mihanblog.com سجاد سالمی گفتمان وترجمه A http://aels.mihanblog.com/post/114 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مقایسه ی نظریه های نایدا ونیومارک وانطباق های گفتمانی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>به طور کلی، نظریه های ترجمه، ازقدیم الایام تاکنون، حرف تقریبا واحدی رادرچارچوب های نظری گوناگون بیان کرده اند. زمانی که نایدا مبحث ترجمه ی صوری و پویارامطرح کرد هنوزبحثی ازمتن ودادن هویتی خاص به آن نبود. نیومارک دستگاه اصطلاحی نایدا راگرفت و برچسبهای دیگری برآن نهادو گوشه های تاریک آن رانیز روشن کرد. نیومارک بامطرح کردن ترجمه ی معنایی دربرابرترجمه ی پیامی همان بحث کهن ترجمه ی تحت اللفظی/ترجمه ی آزاد را به میان کشیدو با معیارهای دقیق تر زبان شناختی آن راتوضیح داد. نیومارک بابیان این مطلب که برخی ازترجمه ها خواننده رابه دنیای نویسنده می برند(ترجمه ی معنایی) وبرخی دیگر، برعکس، نویسنده را به دنیای خواننده می اورند(ترجمه ی پیامی) الگوی روشنی ازدو قطب ترجمه به دست داد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>طیفی که نایداو نیومارک درترجمه مطرح می کنندموردتوجه کسان دیگری نیز بوده است. سراسرکتاب زیبا وپراطلاع جرج استینرحرکت میان دوسوی این طیف ونشان دادن زیروبم های این دو شیوه ازترجمه است. ردپای این گرایشها را در تاریخچه ی ترجمه در کشورخودمان نیزمی توان یافت. آنچه نیومارک زیرعنوان ترجمه ی معنایی/ترجمه ی پیامی(به قول نایدا ترجمه ی مبدامدار وترجمه ی مقصدمدار) مطرح می کنند ازهمان صدراسلام نیزوجودداشته است. درترجمه ی آثاریونانی به عربی دو روش درکاربوده است. یکی روش یوحنابن بطریق وابن ناعمه ی حمصی ودیگران که دقیقا مطابق ترجمه ی صوری نایداوترجمه ی معنایی نیومارک بوده است. سعی آنهابراین بوده که در برابر هر کلمه ی یونانی یک کلمه ی عربی به کار ببرندوچنانچه برای واژه ای یونانی معادلی درعربی پیدانمی شد واژه ی یونانی را وارد عربی می کردند. روش دیگر متعلق به حنین ابن اسحاق وجوهری بود. آنها توجه چندانی به کلمات و ساختار آنها نداشتند، بلکه صرفا به پیام و مفهوم کارداشتند(ترجمه ی پویای نایداو ترجمه ی پیامی نیومارک).<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>باآغازمباحث مربوط به متن، مباحث مربوط به گفتمان نیزبه تدریج شکل گرفت. سوسور باتفکیک نهادن میان دال و مدلول وبه خصوص با استقلال بخشیدن به دال جدا از مدلول، شالوده ی استقلال دادن به متن را ریخته بود. رولان بارت بانوشتن مقاله ی «مرگ نویسنده» متن را حاکم بلامنازع بحث های ادبی اعلام کرد.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بارت گفت همه چیز درمتن است، متن خودبسنده است وهمه چیز از آن بیرون می آیدونقدادبی نیازی به آگاهی اززندگی نویسنده وهنرمندندارد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کوششهای فوکونیزدرتکوین گفتمان بسیارموثربود. فوکومعتقداست تنهاازطریق ایجاد«حقیقت» می توان تاثیرگذاشت وقدرت را به دست گرفت وحقیقت تنها از راه زبان وتشکیل کفتمان حاصل می شود. فوکومعتقداست تاریخ غرب رانمی توان بدون درنظرگرفتن این عامل تحلیل کرد. حرف فوکو راباتشبیه زبان به دوئل بهترمی توان درک کرد. زبان ها و، به طور اختصاصی تر، گفتمان ها همچون شلیک دردوئل اند. کسی برنده است که زودتربتواندمفهومی رادرقالب زبان –ازواژه گرفته تاکل متن- بریزد وبیان کند. حقیقت این است که گفتمانها دنیارامی سازند. گفتمان مذهب، علم، اخلاق وغیره. اینها بر یکدیگرتاثیر میگذارند وبرخی بردیگران غلبه می یابند. وقتی گفتمان تکوین یافت دیگر خود، صرف نظر از به کاربرندگان آ«، هویت می یابدوحرکت می کند. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>هم اکنون ما شاهدرویارویی گفتمانهای غربی با شرقی هستیم وغالبا می بینیم که گفتمانهای مازیرسلطه ی گفتمانهای آنهاقرار می گیرد. زبان مابه طورکلی، وگفتمانهای خاص در درون آن، درپیچ وتاب فشاری است که ازجانب زبان وگفتمانهای غربی برآن وارد میشود.تبلیغات نیزهمین است. اینکه برخی تبلیغات نمی گیرد علتش این است که«حقیقت» ندارد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>-------------------------------------------------------------------------------------- <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ادامه در پست بعدی...<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-02-01T00:11:38+01:00 aels.mihanblog.com سجاد سالمی چگونه می آموزیم؟ http://aels.mihanblog.com/post/113 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Harlow Solid Italic'; mso-hansi-font-family: 'Harlow Solid Italic'" lang="FA"><FONT size="2">نایدا در مقاله ی"جامعه شناسی زبان و ارتباط آن باخارجیان" (1993)نشان می دهد این تنها زبان </FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Harlow Solid Italic'; mso-hansi-font-family: 'Harlow Solid Italic'" lang="FA"><FONT size="2">نیست که به ما اطلاع میدهد. اطلاعات درذهن ماست و اگر این اطلاعات ذهنی نبود،زبان</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Harlow Solid Italic'; mso-hansi-font-family: 'Harlow Solid Italic'" lang="FA"><FONT size="2"> هرگز قادر نبود به ما اطلاع بدهد(1). نایدا می گوید زبان نارساتر از آن است که همه ی حقیقت </FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Harlow Solid Italic'; mso-hansi-font-family: 'Harlow Solid Italic'" lang="FA"><FONT size="2">را بنمایاند. نایدا فعل </FONT></SPAN><FONT color="#ffff33"><FONT face="courier new,courier,monospace"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Harlow Solid Italic'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Tahoma" dir="ltr"><FONT size="4">to</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Harlow Solid Italic'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Tahoma" dir="ltr"><FONT size="3"> run</FONT></SPAN></FONT></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Harlow Solid Italic'; mso-hansi-font-family: 'Harlow Solid Italic'" lang="FA"><FONT size="2">(دویدن) رامثال می اورد و آن را در جاهای مختلف</FONT><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT size="2">  </FONT></SPAN><FONT size="2">بررسی می کند و </FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Harlow Solid Italic'; mso-hansi-font-family: 'Harlow Solid Italic'" lang="FA"><FONT size="2">می</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Harlow Solid Italic'; mso-hansi-font-family: 'Harlow Solid Italic'" lang="FA"><FONT size="2">گوید تعریف این فعل</FONT><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT size="2">  </FONT></SPAN><FONT size="2">در فرهنگ ها به این صورت آمده است: جا به جا شدن از طریق حرکت پاها به</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Harlow Solid Italic'; mso-hansi-font-family: 'Harlow Solid Italic'" lang="FA"><FONT size="2">طوری که هیچ پایی دوباره در همان جای قبلی خودش قرار نگیرد. سپس توضیح می دهد که</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Harlow Solid Italic'; mso-hansi-font-family: 'Harlow Solid Italic'" lang="FA"><FONT size="2"> اگر ماری هم روی زمین حرکت کند از همین فعل </FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Harlow Solid Italic'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Tahoma" dir="ltr"><FONT size="4"><FONT color="#ffff33">to run</FONT></FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Harlow Solid Italic'; mso-hansi-font-family: 'Harlow Solid Italic'" lang="FA"><FONT size="2"> استفاده می شود. می بینیم که تعریفی که </FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Harlow Solid Italic'; mso-hansi-font-family: 'Harlow Solid Italic'" lang="FA"><FONT size="2">برای آن داده اند به حرکت مار نمی خورد. پس معلوم می شود که کلمه همه ی واقعیت را نمی</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Harlow Solid Italic'; mso-hansi-font-family: 'Harlow Solid Italic'" lang="FA"><FONT size="2">رساند بلکه حقیقت درجهان خارج است و ما تنها ازطریق آگاهی شخصی می توانیم به معنای </FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Harlow Solid Italic'; mso-hansi-font-family: 'Harlow Solid Italic'" lang="FA"><FONT size="2">کلمات پی ببریم نه ازطریق کلمات. نایدا می گوید زبان حداکثر 20 درصد اطلاع می دهد و باقی</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Harlow Solid Italic'; mso-hansi-font-family: 'Harlow Solid Italic'" lang="FA"><FONT size="2">باید از جاهای دیگر، یعنی از طریق بافت و کلام، حاصل شود نه از طریق زبان. نایدا معتقد است حتی</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Harlow Solid Italic'; mso-hansi-font-family: 'Harlow Solid Italic'" lang="FA"><FONT size="2">مجله ای که مقاله ای در آن چاپ می شود؛چنانچه معتبر باشد به آن مقاله حالتی می دهد که</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Harlow Solid Italic'; mso-hansi-font-family: 'Harlow Solid Italic'" lang="FA"><FONT size="2">خواننده</FONT><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT size="2">  </FONT></SPAN><FONT size="2">با دیدی خاص آن را می خواند؛به دیگر تعبیر، مجله بخشی از اطلاعاتی می شود که از مقاله صادر می گردد.</FONT></SPAN></P><DIV align="justify"><FONT size="2"> </FONT></DIV><P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Harlow Solid Italic'; mso-hansi-font-family: 'Harlow Solid Italic'" lang="FA"><FONT size="2">(1):اشاره به نظریه ی معروف افلاطون که معارف و اسرار علوم درفطرت ما سرشته است و </FONT><B><FONT size="2">معلم </FONT></B></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Harlow Solid Italic'; mso-hansi-font-family: 'Harlow Solid Italic'" lang="FA"><B><FONT size="2">بارفع حجاب مارابر آنچه خودمی دانیم آگاه می کند</FONT></B><FONT size="2">.و بدین نگاه تعلیم تنها تذکر و به یاد آوردن </FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Harlow Solid Italic'; mso-hansi-font-family: 'Harlow Solid Italic'" lang="FA"><FONT size="2">است.</FONT><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT size="2"> </FONT> </SPAN></SPAN></P> text/html 2011-01-30T15:14:43+01:00 aels.mihanblog.com پویان پوروزیری " چرا از مرگ می ترسید ؟ " از فریدون مشیری http://aels.mihanblog.com/post/107 <DIV align="center"><FONT size="2">چرا از مرگ می ترسید ؟<BR><BR>چرا زین خواب جان آرام شیرین روی گردانید ؟<BR>چرا آغوش گرم مرگ را افسانه می دانید ؟<BR><BR>مپندارید بوم ناامیدی باز<BR>به بام خاطر من میکند پرواز<BR><BR>مپندارید جام جانم از اندوه لبریز است<BR>مگویید این سخن تلخ و غم انگیز است<BR><BR>مگر می، این چراغ بزم جان مستی نمی آرد<BR>مگر این می پرستی ها و مستی ها<BR><BR>برای یک نفس آسودگی از رنج هستی نیست ؟<BR>مگر افیون افسونکار<BR><BR>نهال بیخودی را در زمین جان نمی کارد<BR>مگر دنبال آرامش نمی گردید<BR><BR>چرا از مرگ می ترسید ؟<BR><BR>کجا آرامشی از مرگ خوشتر کس تواند دید<BR>می و افیون فریبی تیز بال وتند پروازند<BR><BR>اگر درمان اندوهند<BR>خماری جانگزا دارند<BR><BR>نمی بخشند جان خسته را آرامش جاوید<BR>خوش آن مستی که هوشیاری نمیبیند<BR><BR>چرا از مرگ می ترسید ؟<BR>چرا آغوش گرم مرگ را افسانه میدانید ؟<BR><BR>بهشت جاودان آنجاست<BR>گر آن خواب ابد در بستر گلوی مرگ مهربان آنجاست<BR><BR>سکوت جاودانی پاسدار شهر خاموشی است<BR>همه ذرات هستی محو در رویای بیرنگ فراموشی است<BR><BR>نه فریادی، نه آهنگی، نه آوایی<BR>نه دیروزی، نه امروزی، نه فردایی<BR><BR>جهان آرام و جان آرام<BR>زمان در خواب بی فرجام<BR><BR>خوش آن خوابی که بیداری نمیبیند !<BR>سر از بالین اندوه گران خویش بردارید<BR><BR>در این دنیا که هر جا هر که را زر در ترازو زور در بازوست<BR>جهان را دست این نامردم صد رنگ بسپارید<BR><BR>که کام از یکدگر گیرند و خون یکدگر ریزند<BR>درین غوغا فرو مانند و غوغا ها بر انگیزند<BR><BR>سر از بالین اندوه گران خویش بردارید !<BR>همه بر آستان مرگ راحت سر فرود آرید<BR><BR>چرا آغوش گرم مرگ را افسانه میدانید ؟<BR>چرا زین خواب جان آرام شیرین روی گردانید ؟<BR><BR>چرا از مرگ می ترسید ؟</FONT><BR> </DIV> text/html 2011-01-25T22:53:13+01:00 aels.mihanblog.com سجاد سالمی دستور گشتاری http://aels.mihanblog.com/post/112 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>دستورگشتاری دستوری است براساس دو سطح ساختاری که ازطریق فرایندهایی موسوم به گشتارها به یکدیگرمرتبط می شوند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دستورگشتاری (مانند اکثردستورهای دیگر) سه همنه اصلی دارد. همنه نحوی که به نحومی پردازد، همنه واجی که به آواها می پردازد و همنه معنایی که به معنا می پردازد. ولی تفاوت آن با دستورهای دیگر در این است که همنه نحوی آن به دو بخش تقسیم می شود<I>: پایه</I> (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>base</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>) و <I>قواعد گشتاری</I> (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>transformational rules</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>درنظریه ی معیار(</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>standard theory</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>)، پایه دارای فواعدساخت گروهی(</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>PS</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>) برای تشکیل ژرف ساخت و واژگان است، واژه ها از مجموعه ی واژگان انتخاب می شوند ودربرون داده ی قواعدساخت گروهی جای می گیرند. سپس ژرف ساخت ها برای تبدیل به روساخت به قواعدگشتاری سپرده می شوند. دراین مرحله روساخت هنوز حالت انتزاعی دارد: یعنی فاقد شکل آوایی است. در مرحله بعد، همنه واجی روساخت را به نمودآوایی برمی گرداند. دراین بین گشتارها نمی توانند معنی راتغییردهند، بنابراین ژرف ساختها مستقیمابه همنه ی معنایی داده می شوند تا تعبیرمعنایی هریک حاصل شود.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><I><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=2>----------------------------------------------------------------------------------------------<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><I><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=2>دستورگشتاری به زبانی ساده تر<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>دستور گشتاری مبتنی بر ریاضی جدید (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" dir=ltr>x</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>----&gt;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" dir=ltr>y</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>) است و هیچ استثنا ندارد و پایه های ان جهانی (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" dir=ltr>UG</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2>) است . نظریه گشتاری بر مبنای دولایه است :<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>1 - جمله زیر ساخت <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>2 - جمله روساخت (فیزیکی )<BR><BR>گشتار : مجموعه قواعد و ساختارهای بین جمله زیر ساخت و روساخت .<BR>{جمله زیر ساخت همان ذهنیات ماست که در ذهن ماست و هنوز بزبان جاری نشده و جمله رو ساخت همان جملاتی است که بزبان جاری می شود }<BR><BR>دستورگشتاری : از صورت زیر ساخت به صورت رو ساخت در اوردن .<BR><BR>اجزا دستور گشتاری :<BR>1<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>- روابط معنایی (</FONT></SPAN><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" dir=ltr>semantic</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> &amp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" dir=ltr>meaning</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>2- وازگان وقواعد زیر مقوله ای (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" dir=ltr>lexical</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> &amp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" dir=ltr>subcategorical rules</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>) <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>3- قواعد گروه ساختی [</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" dir=ltr>PHRASE STRUCTURE</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" dir=ltr>RULES(PSR</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2>)]<BR></FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1" lang=FA><FONT size=2>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1" lang=FA>درابتداچنین به نظرمی رسید که دستورگشتاری زبانشناسی را دگرگون کرده است. دیگر زبانشناسان کاری نداشتند جزتعیین شکل گشتارها، وارائه فهرست نهایی وقطعی گشتارهای ممکن. اما، رفته رفته مسایلی سربراوردند.ازجمله دیدگاه معنی شناسی زایشی (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1" dir=ltr>GS</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>)و نظریه ی گرته (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1" dir=ltr>Trace Theory</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>)ونظریه ی گسترده ی معیاراصلاح شده (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1" dir=ltr>REST</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>)..<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1" dir=ltr><FONT size=2>Further reading:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1" dir=ltr><FONT size=2>Linguistics, Jean Aitchison, Hodder and Stoughton, 1988<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> text/html 2011-01-23T00:05:03+01:00 aels.mihanblog.com سجاد سالمی سیرزبانشناسیa-B http://aels.mihanblog.com/post/111 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><B><I><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><FONT color="#ff99ff">نیمه ی دوم قرن بیستم: زبانشناسی زایشی وجستجو برای همگانیها</FONT></SPAN></I></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">سال 1957 نقطه ی عطفی در زبانشناسی است. نوام چامسکی،استاد 29 ساله ی انستیتوتکنولوژی ماساچوست (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr">MIT</SPAN><SPAN dir="rtl"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><SPAN dir="rtl"></SPAN>)، کتابی را به نام <I>ساختهای نحوی</I> منتشر کرد. وی، به عقیده ی بسیاری، زبانشناسی را از یک رشته ی مبهم و پیچیده، به علمی اجتماعی بدل ساخت که به روانشاسان، جامعه شناسان، انسان شناسان، فلاسفه و بسیاری دیگر ارتباط مستقیم پیدا کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">چامسکی توجه اذهان را</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr" lang="FA"> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">از توصیف مفصل گفته های بالفعل دورساخت، و در صدد کشف ماهیت نظامی که این برون داده را تولید می کند برآمد. چامسکی مدعی بود که دستور زبان باید چیزی بیش ازتوصیف گفته های قدیمی باشد. دستور زبان باید گفته های احتمالی آینده را هم توضیح دهد. به طورخلاصه، این دیدگاه سنتی که وظیفه ی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr" lang="FA"> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">اصلی زبانشناسان را صرفا توصیف پیکره ی گفته های بالفعل می انگارد، نمی تواند ویژگی باروری یا <B><FONT color="#33ffff">خلاقیت</FONT></B> –توانایی انسان درتولیدو درک تعدادنامحدودی ازگفته هایی که هرگزنشنیده است- زبان راتوضیح دهد.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">چامسکی خاطرنشان ساخت که هرکس که زبانی را بلد است باید مجموعه ای از قواعدراکه مشخص کننده ی توالیهای مجاز آن زبان است در ذهن داشته باشد. به عقیده ی وی، کار زبان کشف قواعدی است که دستور زبان<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>موردنظررا می سازند. ازاین رو، چامسکی واژه ی دستور را به دو مفهوم به کارمی برد، ازیک سو به مفهوم قواعدذهنی شده ی مشخص، واز سوی دیگر به مفهوم حدس زبانشناس درباره ی چیستی این قواعد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">دستور دارای مجموعه ی احکام یا قواعد (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr">rules</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">) مشخص کننده ی توالیهای مجاز، یا غیرمجاز، زبان را <B><FONT color="#ffff33">دستور زایشی</FONT></B> (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr">generative grammar</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">)می نامند. این دستور چنان صریح(</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr">explicit</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">) است که هیچ نقطه ی ابهامی ندارد. قواعد دستوری باید آنچنان دقیق تنظیم شوند که هر کس قادر به تمیز دادن جمله های خوش ساخت(</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr">well-formed</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">) از جملات بدساخت(</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr">ill-formed</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">) باشد، حتی اگر این شخص کوچکترین اطلاعی از زبان مورد نظر نداشته باشد. نوعی خاص از دستور زایشی که مورد توجه چامسکی است <B><FONT color="#ffff33">دستورگشتاری</FONT></B>(</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr">transformational</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">) نام دارد.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><o:p> </o:p></SPAN></P>