تبلیغات
انجمن زبان انگلیسی آوا - واژه شناسی: MORPHOLOGY
درباره وبلاگ

آرشیو

طبقه بندی

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

نویسندگان

ابر برچسبها

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

p

واژه شناسی: MORPHOLOGY

واژه چیست؟

مفهوم واژه و ارایه تعریفی کارآمد از آن کار ساده‌ای نیست و دشواری این کار از تحلیل ساده‌ترین داده‌های زبانی آشکار می‌شود، هرچند اهل زبان به طور شمی مفهوم واژه را می‌شناسند و از این واحد ساختاری در تولید جمله‌ها (نحو) استفاده می‌کنند.

اصطلاح واژه را می‌توان در دو مفهوم به کار برد: یک مفهوم آن صورت انتزاعی و ذهنی است که در نظام درونی زبان قرار دارد، و مفهوم دیگر آن به کاربردهای مختلف بر اساس ضرورت‌های نحوی باز می‌گردد که از آن با عنوان صورت‌واژه word-form یاد می‌شود. مجموعه واژه‌های ذهنی را در مطالعات زبان‌شناختی نوین، واژگان lexicon می‌نامند و به هریک از آن‌ها تکواژ قاموسی lexeme می‌گویند.

واژگان lexicon صرفاً فهرست واژه‌های زبان نیست بلکه اطلاعاتی را نیز از نظرگاه‌های گوناگون در مورد واژه‌ها در بر می‌گیرد که عبارت‌اند از:

1. از نظر آوایی]/واجی[: واژه یک ساخت آوایی است که از یک یا چند هجا تشکیل شده، دارای یک تکیه است و در آغاز و پایان آن یک درنگ juncture وجود دارد، یعنی می‌توان در آغاز و پایان آن سکوت کرد. آواشناسی و واج‌شناسی ... ساختار و الگوی نظام‌مند صداها در زبان انسانی را مطالعه می‌کنند. اطلاعات واجی نشان‌دهنده‌ی چگونگی تلفظ واقعی واژه در گفتار است.

2. از نظر نحوی: که در آن ساختار درونی جملات و روابط میان اجزای درونی آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای نمونه در زبان فارسی فارسی‌زبانان می‌دانند پس از حرف اضافه "به" گروه اسمی قرار می‌گیرد.

3. از نظر معنایی: عبارت است از یک واحد معنایی که بر یک یا چند مفهوم دلالت دارد. معناشناسی ... ماهیت معنایی واژگان منفرد و معنای واژگان گردآمده در گروه‌ها و جملات را بررسی می‌کند. برای نمونه واژه برادر هم در معنای نسبی و در معنای عام معنوی، یا واژه میش که معنای مؤنثی از آن متبادر می‌شود و قوچ معنای مذکری.

4. از نظر املایی: عبارت از وحدت املایی است، به این معنی که در نوشته معمولاً فاصله‌ای در دو طرف آن رعایت می‌شود.

5. از نظر کاربرد شناختی: که در آن استفاده از واژگان (گروه‌ها و جملات) در بافت بالفعل کلام بررسی می‌شود. برای نمونه واژه داداش که علاوه بر کاربرد نسبی آن در عبارتی همچون "برو، داداش!" کاربردی عتاب‌آمیز دارد.

6. از نظر ساخت صرفی: که موضوع اصلی بحث این نوشته است، تمامی اطلاعات مربوط به ساخت و سازه‌های تشکیل‌دهنده‌ی واژه‌ی غیربسیط را در بر می‌گیرد. برای نمونه واژه دانشگاه /dânešgâh/ از سازه‌های /dân/، /eš/ و /gâh/ تشکیل شده است. به هریک از این سازه‌های تشکیل‌دهنده واژه‌ی غیربسیط تکواژ morpheme می‌گویند. به عبارت دیگر تکواژ کوچک‌ترین سازه‌ی معنادار یا نقش‌دار واژه است.واژه‌شناسی (یا ساخت‌واژه/صرف/morphology) چیست؟

واژه‌شناسی مطالعه‌ی ساختار درونی واژگان است، و از آن‌جا که این مطالعه در دو سطح ساختار آوایی درونی phonological structure و معنای واژه‌ها صورت می‌گیرد، می‌توانیم بگوییم واژه‌شناسی مطالعه‌ی تغییر همگام نظامند واژه‌ها از نظر صورت و معنا است. برای مثال در گروه‌واژه‌های مردها، دردها، زردها علاوه بر تمایز آوایی‌ای که میان این واژه‌ها با واژه‌هایی همچون کردها، چترها و ... می‌بینیم، شاهد آن هستیم که آوای /hâ/ جزء مشترک این واژه‌ها دال بر یک مؤلفه‌ی معنایی است و به تعدد در همان دسته از موجودات اشاره دارد. به واژه‌هایی مانند مردها، دردها واژه‌های مشتق complex words می‌گویند.

از این رو، این مطالعه و تحلیل نوعاً شامل شناسایی و تشخیص اجزای واژه‌ها، یا، به بیانی فنی‌تر، سازه‌های واژگان constituents of words)) است. از این رو تحلیل ساخت‌واژی در وهله‌ی اول شامل شکستن واژه‌ها و رسیدن به اجزای آن و کشف قواعد حاکم بر باهمایی co-occurrence این اجزاء است. همان طور که پیش‌تر گفتیم، به کوچک‌ترین سازه‌های معنادار یا نقش‌دار واژه‌ها تکواژ morpheme می‌گویند. از این رو می‌توانیم بگوییم واژه‌شناسی مطالعه‌ی ترکیب تکواژها برای تولید واژه‌ها است.انواع تکواژ:

لطفا روی " ادامه مطلب " كلیك كنید!!
تکواژ آزاد free morpheme یا واژه‌ی بسیط: واژه‌هایی را که فقط از یک تکواژ تشکیل شده باشند تکواژ آزاد می‌گویند. مانند کتاب، میز، به، از، open و tour.

تکواژهای آزاد به دو طبقه تقسیم می‌شوند: طبقه اول مجموعه‌ای از اسم‌ها، صفت‌ها و فعل‌های معمولی است که "محتوای" پیام را می‌رسانند. به این تکواژهای آزاد، تکواژهای واژگانی/قاموسی lexical morphemes می‌گویند. مانند کتاب، سبز، house، open و غیره. گروهی دیگر از
تکواژهای آزاد را تکواژهای نقش‌نما/دستوری functional morphemes می‌نامند. این مجموعه از واژه‌هایی مانند حروف ربط، حروف اضافه، حروف تعریف و ضمایر تشکیل شده است.

هرگاه تکواژهای آزاد را همراه تکواژهای مقید به کار ببریم، صورت واژه‌ای اصلی دخیل در این امر را از نظر فنی ستاک یا بن یا پایه stem می‌نامند، برای مثال در "کارمند" و "مهربان" تکواژهای "کار" و "مهر" ستاک و "-- مند" و "-- بان" تکواژهای مقید هستند.

تکواژ مقید bound morpheme: تکواژهایی که هیچ‌گاه به‌تنهایی ظاهر نمی‌شوند. تکواژ مقید یا باید با تکواژ مقید دیگر و یا با یک تکواژ آزاد همراه باشد. مانند گاه در دادگاه، بان در نگهبان، مند در کارمند، ly- در badly، ness- در goodness، -ed، -ing.

تکواژهای مقید به سه دسته تقسیم می‌شوند: دسته‌ی نخست تکواژهای تصریفی inflectional morphemes هستند که به خاطر الزامات صرفی و دستوری به واژه افزوده می‌شوند. کلیه‌ی شناسه‌های فعلی ]ام، ای، ... و –ed، -s در زبان انگلیسی[، نشانه‌های جمع ]-ان، -ها، -ات و –s در جمع انگلیسی[، نشانه‌های تفضیلی و عالی ]-تر، -ترین و –er ، [-est. دسته‌ی دوم تکواژهای اشتقاقی derivational morphemes هستند که حضور آن‌ها نه ناشی از الزامات دستوری بلکه برای تغییر مقوله‌ی دستوری است. مانند –آنه در مردانه، -ناک در دردناک و ly- در badly، ness- در goodness، -ed، -ing. دسته سوم، طبق نظر برخی، تکواژهای مخفف هستند مانند "س" در "حسن خونه س" که س مخفف "است" است یا 'll، 's، 'm، 've.

تکواژهای مقید یا وندها affixes از نظر محل قرارگیری نسبت به ستاک واژه به سه دسته تقسیم می‌شوند: پیشوند prefix، پسوند suffix و میانوند infix.

"پیشوند" وندی است که پیش از ستاک قرار می‌گیرد، مانند "نا-" در "نادان".

"پسوند" وندی است که پس از ستاک قرار می‌گیرد، مانند "—بان" در "مهربان".

"میانوند" وندی است که در درون ستاک جای می‌گیرد، در زبان فارسی و انگلیسی میانوند نداریم ولی در زبان عربی میانوند داریم، مثلاً ثلاثی مجرد کَتَب که با افزودن میانوند /â/ به صورت کاتب در می‌آید.

واژک‌ها و تکواژگونه‌ها

اگر "آواها" را تظاهر آوایی واقعی "واج‌ها" بدانیم، می‌توانیم واژک‌ها morphs را نیز صورت‌های واقعی مستعمل برای تکواژها بدانیم. برای مثال تکواژ جمع را در نظر بگیرید. در واژه‌ی "پسران" به صورت [ان] تظاهر می‌کند و در واژه‌ی "فرشتگان" به صورت [گان]. می‌گوییم [ان] و [گان] تکواژگونه‌های allomorphs تکواژ جمع هستند.انواع زبان از نظر ساخت واژه

در زبان‌شناسی مقایسه‌ای، زبان‌ها را، از نظر ساخت واژه، در برش اول به دو گروه کلی "تکواژی ساده mono-morphemic" و "چندتکواژی poly-morphemic" تقسیم کرده‌اند.

"تکواژی ساده" زبانی است که در آن هر واژه فقط از یک تکواژ تشکیل شده که تغییرناپذیر است و روابط نحوی را "آرایش جمله word order" مشخص می‌کند، مانند زبان‌های چینی و ویتنامی.

"چندتکواژی" زبانی است که در آن ساختمان واژه از یک تکواژ و یا بیش از آن تشکیل شده باشد. این گروه از زبان‌ها را به سه دسته‌ی "پیوندی agglutinative"، "تصریفی synthetic" و "بساوندی polysynthetic" تقسیم کرده‌اند.

در زبان‌های "پیوندی" مرز میان تکواژها در واژه مشخص است و تطابق یک‌به‌یک بین تکواژها و مفاهیم آن‌ها وجود دارد، مانند زبان ترکی. مثال‌های adam-lar-I (مردها را) و adam-lar-in (مردهای) بیان‌گر این مدعا است.

در زبان‌های "تصریفی" مرز بین تکواژها روشن نیست و تطابق یک‌به‌یک بین تکواژها و مفاهیم آن‌ها وجود ندارد، مانند عربی و لاتین. برای مثال –na در "کتبنَ" دارای مفاهیم جمع، مؤنث و غایب است و کلمه‌ی لاتین amo به معنای "من دوست دارم" علاوه بر مفهوم "دوست داشتن" دارای مفاهیم زمان، فعل معلوم، فعل خبری و اول شخص مفرد است.

در زبان‌های "بساوندی" مرز بین واژه و جمله مشخص نیست. به سخن دیگر، در این گونه زبان‌ها بسیاری از مفاهیم که معمولاً در زبان‌های دیگر از طریق جمله بیان می‌شوند، از طریق فراهم آمدن تعداد زیادی تکواژ به صورت یک واژه بیان می‌گردند. زبان‌های "بساوندی" خود به دو زیرگروه تقسیم می‌گردند: "تک‌پایه‌ای mono-basic" و "چندپایه‌ای poly-basic". در زبان‌های تک‌پایه‌ای هر واژه فقط یک تکواژ آزاد دارد، مانند زبان "یوپیک" در سیبری ولی در زبان‌های چندپایه‌ای در هر واژه بیش از یک تکواژ آزاد وجود دارد، مانند زبان "چوک‌چی" در شمال شرقی سیبری.

گاهی زبان‌شناسان اصطلاحات تحلیلی analytic و ترکیبی synthetic برای تشریح میزانی که ساخت‌واژی در یک زبان مورد استفاده قرار می‌گیرد به کار می‌برند. زبان‌هایی مانند ویتنامی یا انگلیسی که در آن‌ها ساخت‌واژی نقش نسبتاً متوسطی دارد زبان‌های تحلیلی نامیده می‌شوند. هنگامی‌که یک زبان تقریباً هیچ ساخت‌واژه‌ای ندارد و از این رو به میزان زیادی تحلیلی بودن را به نمایش می‌گذارد زبان گسسته نامیده می‌شود، مانند زبان ویتنامی و چینی. اما زبان‌هایی مانند سومری و سواحیلی که در آن‌ها ساخت‌واژه نقش مهم‌تری دارد، زبان‌های ترکیبی نامیده می‌شوند و هنگامی‌که یک زبان از میزان بسیار زیادی از فرایندهای ساخت‌واژی و واژه‌های مرکب بسیار استفاده می‌کند بساوندی نامیده می‌شوند.

تفاوت بین زبان‌های تحلیلی و ترکیبی یک تقسیم‌بندی دوگانه یا سه‌گانه نیست، بلکه یک پیوستار است که از زبان‌های گسسته شروع و به زبان‌های بساوندی ختم می‌شود. برای مثال زبان‌هایی مانند فارسی و انگلیسی گرچه بیش‌تر دارای ویژگی‌های زبان‌های پیوندی هستند، اما ویژگی‌هایی از زبان‌های تصریفی نیز در آن‌ها مشاهده می‌شود، مانند واژه mard-âne-gi-hâ-?i (مردانگی‌هایی) در فارسی نمایان‌گر خصوصیت پیوندی بودن این زبان است، در حالی که "شناسه‌های فعلی" مفاهیم شخص و شمار، هر دو را در بر می‌گیرند که تفکیک‌ناپذیر اند.مشکلات موجود در توصیف واژه‌شناختی

سه مشکل در جداسازی پایه‌ی یک واژه‌ی مشتق، زایایی، تحلیل غلط و تکواژهای پایه‌ی مقید هستند.

زایایی: در زبان انگلیسی این زایایی وجود دارد که با افزودن پسوند –able به فعل‌های متعدی واژه‌ای از مقوله‌ی دستوری دیگری ساخت. اما در همین زبان می‌بینیم که برخی اسم‌ها با همین پسوند ظاهر می‌شوند، مانند َactionable, peaceable, reasonable و غیره. می‌توانیم بگوییم که اتصال پسوند –able به فعل‌های متعدی زایا است و اتصال‌اش به اسم‌ها نازایا است.

در زبان فارسی می‌توانیم پسوند اَنده /-ande/ را مثال بزنیم که با ستاک حال فعل ترکیب می‌شود و معنای فاعلی می‌دهد، مانند خواننده، شنونده، گوینده و راننده. اما در واژه‌هایی مانند شرمنده (به معنای دارندگی) و بسنده و شاهنده (به معنای نسبت) نیز ظاهر می‌شود.

تحلیل غلط: در زبان انگلیسی واژه‌هایی مانند hospitable, sizeable را داریم که به زنجیره‌ی آوایی әbl ختم می‌شوند. در تحلیل این واژه‌ها نمی‌توانیم بگوییم که این زنجیره پسوند –able هستند. زیرا در وهله‌ی اول این واژه‌ها دارای معنای "داشتن قابلیت" نیستند، که دقیقاً مشخصه‌ی قاعده‌مند زایای واژه‌هایی با پسوند –able است. دلیل دیگر این است که پسوند –able به گونه‌ای قاعده‌مند پسوند –ity برای ساختن اسم به خود می‌گیرد، مانند:


readable readability

provable provability

اما واژه‌های hospitable, sizeable از این قابلیت برخوردار نیستند. این شباهت آوایی موجود صرفاً تصادفی است.

تکواژهای پایه‌ی مقید: در ارتباط نزدیک با این موضوعات مشکل کلاسیک دیگری نیز در واژه‌شناسی هست، یعنی مسأله‌ی وجود یک واژه‌ی مشتق با پیشوند و پسوند قابل تشخیص متصل به پایه‌ای که یک واژه‌ی موجود زبانی نیست. مانند واژه‌های feasible, malleable، گرچه نمی‌توان گفت که پسوند –able در آن‌ها واقعی نیست، با کنارگذاشتن آن‌ می‌بینیم که malle و feas دو واژه موجود (تکواژ آزاد) در زبان انگلیسی نیستند.

اما مورد دیگری را نیز می‌توانیم به موردهای بالا بیفزاییم و آن بی‌قاعدگی‌های موجود در ساخت‌ برخی واژه‌ها است. برای مثال تکواژ تصریفی –s که در زبان انگلیسی به طور زایا برای جمع بستن اسم‌ها به کار می‌رود، در واژه‌های جمع sheep و men نمود ظاهری ندارد. از این رو می‌گویند یکی از تکواژگونه‌های "جمع"، تکواژ تهی یا صفر است. این بی‌قاعدگی در صرف زمان گذشته فعل‌ها نیز در زبان انگلیسی نیز دیده می‌شود، مانند زمان گذشته‌ی فعل go که went می‌شود.هدف پژوهش‌های واژه‌شناختی:

هدف پژوهش واژه‌شناسی تشریح و تبیین الگوهای ساخت‌واژی زبان‌های انسانی است. ایجاد تمایز بین چهار زیرهدف این اقدام سودمند است: توصیف ظریف، توصیف مبتنی بر شناخت، تبیین مبتنی بر نظام بیرونی و معماری محدودکننده برای توصیف.

توصیف ظریف: معیار اصلی برای ظرافت تعمیم‌پذیری است. توصیف‌های علمی باید کلیت‌ها را در داده‌ها منعکس و نبایست صرفاً تمام واقعیت‌های شناخته‌شده را فهرست کنند، مانند قانونی که می‌گوید اسم‌های انگلیسی جمع‌شان با افزودن s صورت می‌گیرد. اما از آن‌جا که زبان‌شناسان در مورد ظریف‌ترین توصیف توافق ندارند داشتن معیار عینی‌تری که به دانش سخنگویان از زبان‌شان اشاره می‌کند سودمندتر است.

توصیف مبتنی بر شناخت: بسیاری از زبان‌شناسان می‌گویند که توصیف‌شان نه‌تنها بایست ظریف و عام باشد، بلکه باید به لحاظ شناختی واقع‌گرا نیز باشد. به عبارت دیگر، آن‌ها بایست همان کلیت‌ها یا تعمیم‌پذیری‌هایی را بیان کنند که دستگاه شناختی سخنگویان ناآگاهانه به آن دست یافته است. ما می‌دانیم که دانش سخنگویان زبان انگلیسی نه‌تنها شامل فهرست مفردها و جمع‌ها، بلکه مشتمل بر قانون عام افزودن –s به صورت مفرد برای رسیدن به صورت اسم جمع نیز است. در غیر این صورت سخنگویان قادر نبودند جمع اسم‌هایی را که پیش‌تر با آن‌ها مواجه نشده‌اند شکل دهند. اما این توانایی را دارند. البته، توصیف مبتنی بر شناخت بسیار بلندپروازانه‌تر از توصیف صرفاً ظریف است و ما واقعاً ناگزیریم برای درک کامل دستگاه شناخت به درون سر مردم نگاه کنیم. از این رو، این کار در حال حاضر یک هدف با راهنمای عمل است، اما اغلب بر شیوه‌ی کار زبان‌شناسان اثر می‌گذارند. گاهی آن‌ها توصیف‌های مطروحه را رد می‌کنند زیرا از نظر شناختی ناموجه‌اند و گاهی با روان‌شناسان و عصب‌شناسان همکاری و نتایج تحقیق‌شان را بررسی می‌کنند.

تبیین مبتنی بر نظام بیرونی: مشاهده‌ی تفاوت‌های موجود بین زبان‌ها، مثلاً تکواژ تصریفی –s در زبان انگلیسی و –ها و –ان در زبان فارسی و فقدان بیان ساخت‌واژی جمع در زبان یوروبا، به ما نسبت به یافتن جهانی‌های زبانی با احتیاط بیش‌تر هشدار می‌دهد. واقعیات خارج از نظام زبانی و تفاوت‌های موجود میان زبان‌ها یک واقعیت از نظام بیرونی است و منحصراً به حوزه‌ی کاربرد زبانی مربوط می‌شود.

معماری محدودکننده برای توصیف: بسیاری از زبان‌شناسان یکی از مهم‌ترین اهداف پژوهش دستوری را نظام‌بندی کلی اصول نظام‌های دستوری می‌دانند که تمام زبان‌ها به آن وفادار باشند. به عبارت دیگر، زبان‌شناسان می‌کوشند معماریی برای توصیف (که همچنین نظریه‌ی دستوری نامیده می‌شود) بنا کنند که توصیفات زبان‌های خاص بایست با آن مطابقت داشته باشند. از این رو، برای دستور معماریی در نظر می‌گیرند که محدودکننده است، بدین معنی که برخی ارتباطات متقابل منطقاً ممکن را مجاز نمی‌شمارد. برای مثال، قوانینی که بر اساس آن‌ها سازه‌ها پیشینه می‌شوند و به آغاز یک جمله می‌آیند می‌توانند بر سازه‌های نحوی (نظیر کل واژه‌ها یا عبارات) اثر بگذارند، اما نه بر سازه‌های ساخت‌واژی (یعنی، تکواژهایی که بخش‌هایی از واژگان بزرگ‌تر هستند). مانند قوانین پیشین‌شدگی پرسش‌واژه‌های wh- که از قوانین ترکیب-تکواژی جدا هستند.

بسیاری از زبان‌شناسان بر این فرض‌اند که این معماری دستور ذاتی است، زیرا برای همه‌ی زبان‌ها یکسان است و به طور ژنتیکی برای گونه‌ی انسان ثابت است. این بخش ذاتی دانش دستوری سخنگویان همچنین دستور جهانی Grammar Universal نامیده می‌شود. در نتیجه، یکی از اهداف پژوهش واژه‌شناسی کشف آن دسته از اصول دستور جهانی ذاتی است که به ساختار واژه مربوط‌‌ اند.
منابع:

Haspelmath, Martin. 2002. Understanding Morphology. Arnold: Oxford University Press Inc.

Akmajian, Adrian., Demers, Richard A., Farmer, Ann K. and Harnish, Robert M. 2001. Linguistics, An Introduction to Language and Communication. Fifth Edition. The MIT Press.

یول، جورج. نگاهی به زبان (یک بررسی زبان‌شناختی). ترجمه‌ی نسرین حیدری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). 1386

کلباسی، ایران. ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه). 1371

وبلاگ linguist87.blogfa.comنوشته شده توسط :پویان پوروزیری
پنجشنبه 12 خرداد 1390-02:03 ب.ظ
نظرات() 

levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:50 ق.ظ

You actually explained that wonderfully.
vardenafil 20mg levitra online cheap 20mg levitra generic levitra levitra 10 mg kopen generic levitra levitra 20mg levitra online generic levitra levitra without a doctor prescription
buy cialis without a doctor's prescription
سه شنبه 10 مهر 1397 02:55 ق.ظ

Many thanks! Helpful stuff!
cialis bula cialis tablets australia canadian discount cialis canadian discount cialis when can i take another cialis tarif cialis france cialis 5 mg funziona cialis without a doctor's prescription cialis en mexico precio cialis tadalafil
Cialis prices
یکشنبه 8 مهر 1397 12:35 ق.ظ

Amazing a lot of great knowledge!
cheap cialis we recommend cheapest cialis cialis kamagra levitra cialis 5 mg funziona india cialis 100mg cost generic cialis levitra buying cialis on internet venta de cialis canada acheter cialis meilleur pri cialis kamagra levitra
http://cialisvi.com/
شنبه 7 مهر 1397 09:15 ب.ظ

Reliable tips. Regards.
cialis without a doctor's prescription cialis great britain order a sample of cialis cialis uk next day effetti del cialis cialis para que sirve achat cialis en suisse the best site cialis tablets cialis 100mg suppliers enter site natural cialis
canada pharmacies online
شنبه 31 شهریور 1397 03:44 ب.ظ

Helpful write ups. Thanks a lot!
canada rx canada viagra canadian pharmaceuticals reviews global pharmacy canada drugs for sale on internet canadian pharmacies shipping to usa canadian pharmacies trust pharmacy canada reviews canada online pharmacies surrey drugstore online reviews
http://cialisyoues.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:28 ب.ظ

Perfectly expressed truly! .
cost of cialis per pill recommended site cialis kanada cialis prezzo di mercato tarif cialis france buy cialis uk no prescription cuanto cuesta cialis yaho interactions for cialis generic cialis soft gels click now buy cialis brand side effects of cialis
http://cialisyoues.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:17 ب.ظ

Fine write ups. Thanks a lot.
where to buy cialis in ontario deutschland cialis online cialis 5 effetti collaterali low cost cialis 20mg cialis 5 mg buy cialis online holland cialis name brand cheap cialis side effects cialis 30 day trial coupon we recommend cialis best buy
cialisda.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:10 ق.ظ

Reliable write ups. Many thanks!
dosagem ideal cialis 40 mg cialis what if i take where to buy cialis in ontario generico cialis mexico usa cialis online cialis for daily use cialis prezzo in linea basso cialis daily new zealand cialis therapie generic low dose cialis
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:19 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
buy viagrow pro canada medications cheap online drug store canadian pharmaceuticals nafta canadian pharmacy online 24 canadian drug pharmacy times discount canadian pharmacies canadian pharmacys canadian pharmacy viagra brand
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:09 ق.ظ

Thank you. Helpful information.
buying viagra online without prescription buy viagra nz can you really buy viagra online where can i buy generic viagra online safely online viagra prescription buy viagra from india can i buy viagra without a prescription best place to buy viagra online buy generic viagra uk get viagra online
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:35 ب.ظ

Kudos! Lots of stuff.

what is cialis sialis cialis generic generic cialis pro brand cialis generic cialis generico online cialis kaufen bankberweisung prices for cialis 50mg we like it cialis soft gel cialis patent expiration
viabiovit.com/kann-man-viagra-rezeptfrei-apotheke-kaufen.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:56 ق.ظ

Thank you. Lots of content!

buy viagra now buy canadian viagra online buy viagra using paypal where to buy viagra in store want to buy viagra buy without prescription online viagra on prescription uk buying viagra online australia where buy viagra uk uk viagra
http://cialissv.com/
یکشنبه 21 مرداد 1397 10:20 ب.ظ

Very good information. Thank you!
cialis 05 try it no rx cialis generic cialis tadalafil cialis 5 mg scheda tecnica precios de cialis generico cialis sale online cialis tadalafil online cialis generico postepay only best offers 100mg cialis generic cialis with dapoxetine
canadian online pharmacy
چهارشنبه 23 خرداد 1397 09:51 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">approved canadian pharmacies online</a>
http://canadianonlinexyz.com/
[url=http://canadianonlinexyz.com/]online pharmacy no prescription[/url]
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:05 ق.ظ

Awesome material, Thanks a lot!
can i take cialis and ecstasy cialis coupons we choice free trial of cialis cialis sans ordonnance pastillas cialis y alcoho compare prices cialis uk cialis super kamagra viagra cialis levitra cialis for daily use cialis generico postepay
canadian pharmacy
پنجشنبه 3 خرداد 1397 10:28 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyhd.com/">canadian pharmacy</a>
http://canadianonlinepharmacyhd.com/
[url=http://canadianonlinepharmacyhd.com/]best mail order pharmacies[/url]
Grow Faster
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 06:37 ب.ظ
I absolutely love your blog and find a lot off your post's to be exactly I'm looking for.
Would you offer guest writers to write content to suit your
needs? I wouldn't mind pubhlishing a post or elaborating on some of the subjects you write regarding here.
Again, awesome site!
3087
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 09:29 ق.ظ
<a href="http://www.greenbranches.org/off-sale-sneakers/nike-dunk-nfl-id">nike dunk nfl id</a><a href="http://www.greenbranches.org/off-sale/nike-air-presto-ultra-flyknit-shoes">nike air presto ultra flyknit shoes</a>
nike air max tavas gs http://www.blowmoldingdivision.com/shoes/nike-air-max-tavas-gs
[url=http://www.blowmoldingdivision.com/shoes/nike-air-max-tavas-gs]nike air max tavas gs[/url]
Viagra 5mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:17 ق.ظ

Many thanks, A good amount of knowledge.

buy viagra without viagra cheap price viagra pharmacy prices buy viagra uk without prescription sildenafil to buy buy real viagra online viagra side effects where can i buy viagra uk buy viagra online nz sildenafil buy online uk
Cialis 20 mg
جمعه 17 فروردین 1397 07:01 ب.ظ

Valuable posts. Thanks!
enter site very cheap cialis cialis savings card how to buy cialis online usa cialis for daily use what is cialis generic cialis tadalafil does cialis cause gout cialis generico en mexico buy online cialis 5mg how do cialis pills work
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 05:41 ق.ظ
I'νe beеn surfing online mor than threе hоurs latelу, but I
never discovered ɑny fascinating article like yоurs.

Ιt iѕ beautiful vaⅼue enoսgh foг me. Personally,
іf alll website owners ɑnd bloggers made excellent сontent as уou diⅾ, the web miցht bee a lot more usefᥙl than еver Ƅefore.
CialisSmeam
یکشنبه 27 اسفند 1396 10:04 ب.ظ

Thanks a lot! I enjoy it.
are there generic cialis import cialis 200 cialis coupon cialis 5mg acquistare cialis internet 200 cialis coupon ou acheter du cialis pas cher rezeptfrei cialis apotheke cialis rezeptfrei sterreich cialis super kamagra
AqvvceWeido
سه شنبه 23 آبان 1396 10:48 ق.ظ
cialis every day pill
http://buyvcialiosonline.com/
price of cialis in canada
<a href=http://buyvcialiosonline.com/>cialis online</a>
cialis daily 5mg
KmbtgBraise
سه شنبه 23 آبان 1396 05:57 ق.ظ
cialis professional vs cialis
http://ccsialisonl.com/
cialis maximum effect
<a href=http://ccsialisonl.com/>]buy generic cialis</a>
is generic viagra safe
Ldbraundods
سه شنبه 23 آبان 1396 01:47 ق.ظ
all payday loan companies
http://paydayloanslomonline.com/
loans now
<a href="http://paydayloanslomonline.com/">]payday express</a>
payday loan lenders
BrvcsCheets
سه شنبه 23 آبان 1396 01:46 ق.ظ
car loans people bad credit
http://paydayloansken.com/
best payday loan on line
<a href=http://paydayloansken.com/>]payday cash loan</a>
americash payday loans
LRsdbAudili
دوشنبه 22 آبان 1396 06:08 ب.ظ
cheap cialis generic
http://retcialis.com/
5 mg cialis
<a href=http://retcialis.com/>cialis online without prescription</a>
cialis no prescription canada
Meneguale
دوشنبه 22 آبان 1396 04:06 ب.ظ
viagra coupon
http://newmed1onlinev.com/
viagra review
<a href=http://newmed1onlinev.com/>viagra reviews</a>
online cheap viagra
WvcvrfDaw
دوشنبه 22 آبان 1396 02:37 ب.ظ
buy viagra in england
http://newgenericrx1pricev.com/
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>viagra price</a>
herbal alternative to viagra
DecvcVigher
دوشنبه 22 آبان 1396 12:02 ب.ظ
viagra pills online
http://kskviagraed.com/
order viagra
<a href=http://kskviagraed.com/>]buy cheap viagra</a>
brand pfizer viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30